b_0_150_16777215_0_0_images_misc_rr-intro-2-22.jpg

W Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców i opiekunów uczestników zajęć.

Ze Statutu MDK "Pod Akacją" w Lublinie:

§ 3.1.Rada Rodziców

 1. W Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców i opiekunów uczestników zajęć.
 2. Rada Rodziców wspiera działalność Placówki zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem, który nie może być sprzeczny ze Statutem MDK.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice uczestników zajęć stałych prowadzonych w placówce, wybrani przez ogół rodziców.
 4. Rada Rodziców MDK jest wybierana raz do roku i w jej skład wchodzi
  co najmniej 7 przedstawicieli.
 5. Pracami Rady Rodziców kieruje jej Przewodniczący, powoływany przez członków Rady Rodziców. Przewodniczący Rady Rodziców reprezentuje
  ten organ na zewnątrz.
 6. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszelkich spraw Placówki do organu prowadzącego Placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej.
 7. Do kompetencji Rady Rodziców należy: uchwalenie z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb środowiska, a także opiniowanie planu finansowego Placówki.
 8. Rada Rodziców ma prawo gromadzić fundusze z dobrowolnych zadeklarowanych składek rodziców, dotacji instytucji i osób fizycznych oraz innych źródeł.
 9. Środki gromadzone na koncie Rady Rodziców przeznaczone są na wspieranie działalności merytorycznej MDK w zakresie realizacji programu wychowania oraz opieki dzieci i młodzieży. Ponadto na wspomaganie organizacji imprez artystycznych i promocję Placówki.
 10. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, począwszy od września danego roku.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" oferuje nieodpłatnie zajęcia, jednak działalność poszczególnych pracowni, grup i zespołów (zakup niezbędnych materiałów, instrumentów, kostiumów scenicznych, finansowanie wyjazdów itp.) od lat wspierana jest przez działającą w naszej placówce Radę Rodziców. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców. Przekazane przez Państwa środki pozwolą nauczycielom realizować działania zaplanowane z dziećmi i młodzieżą. Z góry bardzo dziękujemy. 

Wpłaty na Radę Rodziców można przekazywać bezpośrednio w sekretariacie MDK lub przelewem na konto bankowe:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Oddział 2 w Lublinie
ul. Lipowa 4A, 20-027 Lublin

Nr konta:
80 1020 3150 0000 3402 0002 8811

W tytule wpłaty należy wpisać zwrot "DAROWIZNA" oraz nazwę pracowni, imię i nazwisko nauczyciela oraz imię i nazwisko dziecka.

 

W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeżeli nie wyrażasz zgody aby Twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia.
Korzystanie z portalu www.mdk.lublin.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.