Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "GRAFIKA"

grafika23-intro
Kategoria
Konkursy
Termin
piątek, 24 listopad 2023 - sobota, 25 listopad 2023
Miejsce
MDK "Pod Akacją" - Grodzka 11, 20-400 Lublin
Telefon
815322740
Strona WWW
Termin zgłoszeń
2023-10-25

XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2023"

REGULAMIN

ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie

WSPÓŁORGANIZATOR: Instytut Sztuk Pięknych Wydział Artystyczny UMCS

CELE KONKURSU:

 • inspirowanie do własnej pracy twórczej,
 • doskonalenie umiejętności warsztatowych,
 • wychowanie dzieci i młodzieży przez sztukę i dla sztuki,
 • prezentacja dorobku dzieci i młodzieży w dziedzinie grafiki.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • uczestnicy - uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych (z wyjątkiem szkół plastycznych)
 • temat i format dowolny
 • wykonanie pracy w dowolnej technice grafiki warsztatowej: monotypia, sucha igła, litografia, linoryt, papieroryt, gipsoryt, drzeworyt, staloryt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, techniki mieszane
 • ilość prac nieograniczona
 • każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana, nazwa i adres (telefon, fax, e-mail) szkoły.

TERMIN:

Prace należy przesłać do 25 października 2023r. pod adresem: Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją", ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin Do zestawu prac należy dołączyć listę autorów z podziałem na grupy wiekowe i techniki. Na opakowaniu wpisać nazwę konkursu i województwa.

OCENA PRAC:

Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:

 1. I - III klasa szkoły podstawowej
 2. IV- VI klasa szkoły podstawowej
 3. VII - VIII klasa szkoły podstawowej
 4. szkoły ponadpodstawowe

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej MDK "Pod Akacją": www.mdk.lublin.pl do 10 listopada 2023r.

NAGRODY:

Laureaci etapu ogólnopolskiego zostaną zaproszeni na uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej 24 listopada 2023r. oraz do udziału w imprezach towarzyszących podsumowaniu XXI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "GRAFIKA 2023" - m.in. w warsztatach, które odbywać się będą 25 listopada 2023r.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania finału z przyczyn od siebie niezależnych.

Koszty podróży i pobytu w Lublinie pokrywają jednostki delegujące.

UWAGI KOŃCOWE:

 • nie dopuszcza się prac zbiorowych
 • koszty przesłania i doręczenia prac pokrywa nadawca
 • prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów
 • nagrody nieodebrane podczas finału konkursu zostaną przesłane laureatom po uzyskaniu ich zgody na pokrycie kosztów przesyłki (załącznik nr 1) do końca grudnia 2023r.
 • organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac bez wypłacania honorariów autorskich
 • nie będą oceniane prace nagradzane i wyróżniane w innych konkursach
 • werdykt komisji jest ostateczny i niepodważalny

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Pracownia imprez MDK "Pod Akacją" w Lublinie
ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin
tel./fax 81 5322740
tel. kom.: 532 104 347
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH I UCZESTNIKÓW

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)[1], dalej "RODO", informujemy, że:

 1. Administratorem jest Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie; dane adresowe: ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Dane osobowe (imię i nazwisko: uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego oraz nauczyciela, wiek uczestnika) przekazane w dokumentacji zgłoszeniowej do konkursu będą przetwarzane w celu naboru uczestników, przeprowadzenia i promocji konkursu a także w celach archiwizacyjnych. Wizerunek dziecka jest przetwarzany w celu promocyjnym i informacyjnym. E-mail może być wykorzystany w celach kontaktowych z organizatorem konkursu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz ważny interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt g) RODO) w związku z art. 92c ust. 1 i 2 oraz art. 92k ustawy o systemie oświaty[2], a także w związku z udzieleniem zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
   W celach archiwalnych dane przetwarzane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzeniem nr 75/4/2017 PML w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych miasta Lublin.
  2. Udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w zakresie przetwarzania wizerunku dzieci uczestniczących w konkursie oraz adresu e-mail.
 5. Dane uczestnika konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa, oraz mogą być ujawnione podmiotom zewnętrznym, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług np. serwisowych systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych, tj. COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40–065 Katowice oraz usług serwisowych dla stron internetowych tj. Integrum Marcin Zmysłowski.
 6. W związku z możliwością publikacji na portalu społecznościowym Facebook wizerunku dziecka, dane osobowe zostaną udostępnione firmie Google LLC (dane z formularza zgłoszeniowego) oraz Meta Platforms Ireland Limited (wizerunek). Tym samym, dane osobowe mogą zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony[3].
 7. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku oraz wykorzystania adresu e-mail, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne przez 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie dokumentację przechowuje się wieczyście.
 8. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 9. Administrator będzie przekazywał dane osobowe zawarte w formularzu oraz wizerunek uczestnika konkursu poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO,
  2. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO,
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  6. prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim została udzielona. Wycofanie zgody będzie możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub listownie na adres Administratora danych. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa Pani/Pana dziecka w konkursie.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka oraz wykorzystania adresu e-mail w celu ułatwienia kontaktu jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku, Pani/Pana wizerunek nie będzie przetwarzany oraz nie zostanie publicznie rozpowszechniony.

Zgodnie z obowiązującym prawem Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów podczas imprez, uroczystości, na wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.
---------- 

[1]     Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119.

[2]     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230).

[3]     Zasady przetwarzania danych osobowych przez Facebook są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation, Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&fg=1

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Pobierz regulamin (pdf)

Pobierz ZBIOROWĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA i wzór opisu pracy (pdf)

Pobierz klauzulę zgody na pokrycie kosztów przesłania nagrody (załącznik nr1 do regulaminu, pdf)

Pobierz klauzulę zgody na wykorzystanie wizerunku (pdf)

 

!--

PATRONAT HONOROWY: 

prezydent logo 300 Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty - logo logo patronat marszalek sosnowski 170

 

-->

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 
 

Wspierane przez iCagenda

WYDARZENIA

rodo banner 720 out

W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeżeli nie wyrażasz zgody aby Twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia.
Korzystanie z portalu www.mdk.lublin.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.