b_0_165_16777215_00_images_misc_rr-intro.jpg

W Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców i opiekunów uczestników zajęć.

Ze Statutu MDK "Pod Akacją" w Lublinie:

§ 3.1.Rada Rodziców

 1. W Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców i opiekunów uczestników zajęć.
 2. Rada Rodziców wspiera działalność Placówki zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem, który nie może być sprzeczny ze Statutem MDK.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice uczestników zajęć stałych prowadzonych w placówce, wybrani przez ogół rodziców.
 4. Rada Rodziców MDK jest wybierana raz do roku i w jej skład wchodzi
  co najmniej 7 przedstawicieli.
 5. Pracami Rady Rodziców kieruje jej Przewodniczący, powoływany przez członków Rady Rodziców. Przewodniczący Rady Rodziców reprezentuje
  ten organ na zewnątrz.
 6. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszelkich spraw Placówki do organu prowadzącego Placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej.
 7. Do kompetencji Rady Rodziców należy: uchwalenie z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb środowiska, a także opiniowanie planu finansowego Placówki.
 8. Rada Rodziców ma prawo gromadzić fundusze z dobrowolnych zadeklarowanych składek rodziców, dotacji instytucji i osób fizycznych oraz innych źródeł.
 9. Środki gromadzone na koncie Rady Rodziców przeznaczone są na wspieranie działalności merytorycznej MDK w zakresie realizacji programu wychowania oraz opieki dzieci i młodzieży. Ponadto na wspomaganie organizacji imprez artystycznych i promocję Placówki.
 10. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, począwszy od września danego roku.

Wpłaty na Radę Rodziców można przekazywać bezpośrednio w sekretariacie MDK lub przelewem na konto bankowe:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Oddział 2 w Lublinie
ul. Lipowa 4A, 20-027 Lublin

Nr konta:
80 1020 3150 0000 3402 0002 8811

W tytule wpłaty należy wpisać zwrot "DAROWIZNA" oraz nazwę pracowni, imię i nazwisko nauczyciela oraz imię i nazwisko dziecka.

W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Mają one na celu świadczenie usług na najwyższym poziomie wszystkim odbiorcom.
Jeżeli nie wyrażasz zgody aby twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia.
Korzystanie z portalu www.mdk.lublin.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.