Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie jest inspirującym miejscem do rozwoju zainteresowań, pasji, uzdolnień i umiejętności poprzez kulturę, edukację i wychowanie. Podstawą działań Placówki jest przekonanie, że każdy młody człowiek jest osobą o ogromnym potencjale rozwojowym, którą warto i należy wspierać, rozwijać jej aktywność twórczą, inspirować do pogłębiania wiedzy. Trzeba również kształtować jej system wartości etycznych i estetycznych, przygotować do świadomego odbioru sztuki i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Dążymy do wychowania człowieka aktywnego, twórczego oraz ciekawego świata.

Koncepcję Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie stanowią misja i wizja Placówki. Wszelkie działania MDK wynikają z realizacji przez społeczność Placówki zapisów misji i wizji.

§ Podstawy prawne

  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, 2572 z późn. zm.)
  • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
  • Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnegow poszczególnych typach szkół ( U. 2012 poz. 977)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( U. 2012 poz. 977)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego ( U. 2013 poz. 560)
  • Konwencję o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. ( U. 1991 nr 120 poz. 526).
  • Dokumenty wewnętrzne Placówki: Statut, program wychowawczy.

Ogólne informacje o placówce

Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego mieszczącą się w budynkach przy ul. Grodzkiej 11 i ul. B. Chrobrego 18. Placówka prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w stałych zespołach zainteresowań oraz organizuje i koordynuje działania konkursowe i kulturalne w środowisku lokalnym. Organem prowadzącym jest Gmina Lublin, nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty. Placówka powstała w roku 1956.

Wartości

Wartości szczególnie ważne dla naszej społeczności to: kreatywność, odpowiedzialność, szacunek, współpraca, pasja, uczciwość i empatia.

Wizja Placówki

Pracujemy z pasją dla Twojego twórczego rozwoju. Kultywujemy tradycję, jednocześnie będąc otwarci i nowocześni.

Misja Placówki

Tworzymy bezpieczne i przyjazne miejsce do indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży. Pomagamy w rozwijaniu ciekawości świata, twórczej wyobraźni i zaspokajaniu naturalnej potrzeby aktywności. Odpowiadamy na potrzeby dziecka uzdolnionego oraz dziecka z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferujemy atrakcyjne i wartościowe sposoby spędzania wolnego czasu. Jesteśmy kreatywną i dobrze wyszkoloną kadrą. Razem odkryjemy Twoje talenty!

W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeżeli nie wyrażasz zgody aby Twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia.
Korzystanie z portalu www.mdk.lublin.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.