Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie jest inspirującym miejscem do rozwoju zainteresowań, pasji, uzdolnień i umiejętności poprzez kulturę, edukację i wychowanie. Podstawą działań Placówki jest przekonanie, że każdy młody człowiek jest osobą o ogromnym potencjale rozwojowym, którą warto i należy wspierać, rozwijać jej aktywność twórczą, inspirować do pogłębiania wiedzy. Trzeba również kształtować jej system wartości etycznych i estetycznych, przygotować do świadomego odbioru sztuki i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Dążymy do wychowania człowieka aktywnego, twórczego oraz ciekawego świata.

Koncepcję Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie stanowią misja i wizja Placówki. Wszelkie działania MDK wynikają z realizacji przez społeczność Placówki zapisów misji i wizji.

§ Podstawy prawne

  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, 2572 z późn. zm.)
  • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
  • Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnegow poszczególnych typach szkół ( U. 2012 poz. 977)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( U. 2012 poz. 977)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego ( U. 2013 poz. 560)
  • Konwencję o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. ( U. 1991 nr 120 poz. 526).
  • Dokumenty wewnętrzne Placówki: Statut, program wychowawczy.

Ogólne informacje o placówce

Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego mieszczącą się w budynkach przy ul. Grodzkiej 11 i ul. B. Chrobrego 18. Placówka prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w stałych zespołach zainteresowań oraz organizuje i koordynuje działania konkursowe i kulturalne w środowisku lokalnym. Organem prowadzącym jest Gmina Lublin, nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty. Placówka powstała w roku 1956.

Wartości

Wartości szczególnie ważne dla naszej społeczności to: kreatywność, odpowiedzialność, szacunek, współpraca, pasja, uczciwość i empatia.

Wizja Placówki

Pracujemy z pasją dla Twojego twórczego rozwoju. Kultywujemy tradycję, jednocześnie będąc otwarci i nowocześni.

Misja Placówki

Tworzymy bezpieczne i przyjazne miejsce do indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży. Pomagamy w rozwijaniu ciekawości świata, twórczej wyobraźni i zaspokajaniu naturalnej potrzeby aktywności. Odpowiadamy na potrzeby dziecka uzdolnionego oraz dziecka z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferujemy atrakcyjne i wartościowe sposoby spędzania wolnego czasu. Jesteśmy kreatywną i dobrze wyszkoloną kadrą. Razem odkryjemy Twoje talenty!

W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Mają one na celu świadczenie usług na najwyższym poziomie wszystkim odbiorcom.
Jeżeli nie wyrażasz zgody aby twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia.
Korzystanie z portalu www.mdk.lublin.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.